Osgb Hizmeti İçin Bizi Tercih Ediniz

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?

İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlardır.

OSGB’ler İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulurlar.

OSGB hizmeti dışarıdan alındığı takdirde, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır ve tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğunda olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak Osgb çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması için kurulmuş olan kurumlardır.

OSGB’nin ilgili kanundaki tanımı şu şekildedir. (ilgili kanun madde 3 m fıkrasınca)

m) “ Ortak sağlık ve güvenlik birimi ”: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder diyerek tanımlanmıştır.

Maddeler Halinde Osgb’yi Tanımlayalım

Tam olarak açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi dir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermek için ama işyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği sağlanması işyerlerindeki iş kazalarının en aza indirilmesini sağlamak amacı ile kanunda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirir..

OSGB’ler hizmet vermek için öncelikle yönetmelikte belirtilen şartları sağlamak zorundadır. Bu şartları sağladıktan sonra bakanlığı başvurarak yerinde yapılan denetimlerin sonucunda yetkilendirilmektedir. Yetki almak için sadece belirli büyüklüğe sahip olması yeterli değildir. Ayrıca kadrosunda tam zamanlı bir işyeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı ve bir diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

Hizmet verdiğimiz DY Lider Metal Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş ve hizmet vermektedir. OSGB’lerin yetki belgeleri 5 yıl süre ile geçerlidir.

İşverenlerin aldıkları hizmetin geçerli olması için sözleşme imzaladıkları OSGB tarafından İsg katip atamasının yapılması ve işverenin SGK şifresi ile yetkili kişi tarafından onaylanması zorunludur. Ayrıca düzenli olarak çalışan sayısına uygun sürelerde atama yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gereklidir. İşverenlerin bu konuyu ihmal etmesi halinde aldıkları hizmetin geçerliliği sorgulanır hale gelecek ve teftişlerde aldıkları hizmeti ispatlayamayacaklardır. Osgb’ler; ÇSGB tarafından kayıt ve kontrol edilen İsg-katip sisteminde atama yapmak ve bu atamaların firma yetkilisi tarafından TC kimlik numarası ile E-Devlet sistemine giriş yaparak onaylaması halinde hizmet verebilirler.

DY Lider Metal Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak bu konuda gerekli kayıt ve kontrol sistemini oluşturmuş ve düzenli olarak takip ederek işverene bilgi verilmesi ve artış olması halinde isg katip atamalarının yenilendiğini belirtmek isteriz.

2015 yılından bu yana kadar tehlike sınıfına göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerleri ile 50 kişiden fazla çalışana sahip az tehlikeli işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti (İSG) alırken “ İŞYERİ HEKİMİ , İŞGÜVENLİĞİ UZMANI ” ataması yaparak bunları İSG katip ataması üzerinden onaylamakla Hizmet almayan işyerlerinin denetlenmesi halinde ağır para cezası uygulanacağı CSGB tarafından çıkartılan yönetmeliklerle belirlenmiştir. 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile tehlike sınıfına bakılmaksınız gerek özel gerekse kamu sektöründeki tüm işyerleri bu hizmeti alırken “işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ataması yapmakla yükümlü kılınmıştır. SGK lı veya BAĞ-KUR’u da olsa eğer işyeri yapım ve hizmet alanında faaliyet gösteriyorsa bu hizmeti tek kişi sahi olsa almakla yükümlüdür. Ancak eğer işyerinde herhangi bir çalışanı olmayan yapım veya hizmet işi ile uğraşmayan işletmeler ile kanunda belirtilen bazı işletmeler muaf tutulmuştur.

Ayrıca tüm işyerleri 6331 sayılı kanuna göre diğer “iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ait yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Bu konuda bir erteleme söz konusu değildir.

OSGB ’ler bakanlıkça yetki sertifikası almış düzenli aralıklarla yaptıkları hizmetleri denetlen ve kapatılmaya kadar varan ceza puanları ile bu hizmeti sağlamaktadır. OSGB ’lerin amacı işverenin ve çalışanlarında katılı ile sağlıklı ve de güvenilir bir çalışma ortamı tesis etmek, bunun için gerekli önlemlerin alınması için gerekli olan konularda gözetim, denetim ve eğitim hizmeti ile buna katkı sağlamaktır.

İş Merkezlerinde İş Güvenliği Hizmetleri

Peki, yine de ben anlamadım yani OSGB ne yapar diye soracak olursanız, kısaca açıklayalım.
Tam olarak Anlamak İsteyenler İçin Osgb’nin Tam İçeriği;

Çalışanların sağlık gözetimlerini (İŞE GİRİŞ RAPORLARINI /PERİYODİK MUAYENE RAPORLARINI ) yapmak OSGB tarafından işyerinize atanmış olan ve her ay işyerinizi düzenli olarak ziyaret eden işyeri hekiminin en önemli görevlerinden biridir. Bunun yapılması için görevlendirdiği işyeri hekimi çalışan sayısına veya firma ile yapılacak anlaşmaya göre ayda en az 1 kez kanunda belirtilen süre kadar işyerini ziyaret etmekle ve bu hizmet ile diğer görevlerini ve sorumluluklarını da yerine getirmek için çalışması gerektiğini tekrar önemle hatırlatmak isteriz.
Çalışanların işe giriş ve oryantasyon eğitimlerinin işyerinin özelliğine ve tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirmiş olduğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yapılmasını sağlamak zorundadır.

Bu eğitimlerin “İBYS” sistemi üzerinden E-imza ile bakanlığı bildirilmesi ve kayıt altına alınmasının zorunlu hale getirildiği için işverenler bunu takip etmelidir.

Diğer önemli görevleri arasında ise işverenlerin karşısına çıkan OSGB, periyodik kontroller, yıllık değerlendirme raporu, işçilerin sağlığı ve işin aksamadan, sağlık problemlerine sebep olmadan gerçekleştirilmesi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının geleceğe yönelik engellenebilmesi gibi durumlar için büyük bir avantajdır.
Yıllık çalışma planı, Yıllık Eğitim Planı, Yıllık Periyodik Bakım Kontrol raporu ve yapılan çalışmaların rapor edildiği Yıllık değerlendirme raporu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğimevzuatına göre düzenlenerek işyerindeki İSG klasörü içine OSGB tarafından görevlendirilen hekim ve/veya uzman tarafından yerleştirilmiş olmalıdır.
İş güvenliğive İş Sağlığına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetleri yıllık bir rapor olarak sunulmalı ve işverence imzalanarak kayıt altına alınmalıdır. Kısacası bu sayede işveren de, işin işleyişi ve gelişimi ile ilgili olarak geliştirme çalışmalarına takip ederek işyerinde gerekli iyileştirmeleri yapabilecektir.

Dolayısıyla OSGB, işyerlerinde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en büyük danışmanıdır.

İşverenler OSGB seçerken OSGB kurucuları, yaptığı hizmetin kalitesini araştırmalıdır.

Böylece görev daha profesyonel ellere emanet edilmiş oluyor ve maksimum kalitede bir iş güvenliği ve sağlığı temin edilmiş oluyor.

OSGB Nedir? ile ilgili detaylı bilgi almak için DY Lider Metal Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile iletişime geçebilirsiniz.

Sağlık Hizmetleri Sağlık Alanında Yapılacaklar
– Haftanın 5 günü sabah 08:30 Akşam 17:00 Dr. hizmeti,
– Haftanın 7 günü 24 saat revir hizmeti,
– Sağlık alanında eğitimler,
– İşe giriş sağlık raporlarının tetkiklerinin yapılması,
– İş kazalarında ilk müdahale ve sonra iş kazasının takibi ve raporlanması,
– Yurt dışında çıkacak kişilere sağlık raporlarının yapılmasında yardımcı olmak,
– Yıllık tersane personelin sağlık raporlarının sağlık raporlarının makul bir fiyata tarafımızdan yapılması,
– Anlaşma şartı uygun olursa ambulans hizmeti vermek ve Türkiye sınırlarında hasta nakillerini sağlamak,
– Çevre hastaneler anlaşma haline tüm personele indirimli muayene ve sağlık hizmeti verdirmek,
– İşe giriş evraklarının dosyalanması ve saklanması,
– Uzman Dr. konuşulup ayda 1 veya 2 kez revirde hasta muayenesi sağlamak,
– Tersanede bulunan yaşam alanlarının denetlenmesi ce üst makama raporlanması,
– Yemekhane denetim yapılması ve raporlanması,
– İlaçlama ilgili çalışma yapıp raporlanması,
– Aylık su analizlerin yapılması ve raporlanması,
– İlk yardım eğitimlerin yapılması ve organizasyonu yapmak.